{{ Pedido.Pedido_Correlativo }}
{{ Pedido.Despacho_Nombre.substring(0, 1) }}
{{ Pedido.Pedido_ClienteNombre!='' ? Pedido.Pedido_ClienteNombre : ' ' }}
{{ Pedido.Pedido_Detalle }}

${{ Pedido.Pedido_Total + ' ' + Pedido.FormaPago_Nemotecnico }}
{{ Pedido.Pedido_TiempoPreparacion }}
{{ Pedido.Pedido_Comentarios }}
{{ Pedido.Pedido_Correlativo }}
{{ Pedido.Despacho_Nombre.substring(0, 1) }}
{{ Pedido.Pedido_ClienteNombre!='' ? Pedido.Pedido_ClienteNombre : ' ' }}
{{ Pedido.Pedido_Detalle }}

${{ Pedido.Pedido_Total + ' ' + Pedido.FormaPago_Nemotecnico }}
{{ Pedido.Pedido_TiempoPreparacion }}
{{ Pedido.Pedido_Comentarios }}